ជួបគ្នាថ្ងៃខានស្អែកនេះនៅសាខាច្បារអំពៅ ក្នុងកម្មវិធី Open House!

? ជួបគ្នាថ្ងៃខានស្អែកនេះនៅសាខាច្បារអំពៅ ក្នុងកម្មវិធី Open House!
✍️ ថ្ងៃទី11 ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ2023 ចាប់ពីម៉ោង7:30នាទីព្រឹកតទៅ!
☎️ សាខាច្បារអំពៅ៖ 012908487/016678229 
? https://goo.gl/maps/poe5ibHju4GFNmr8A
#AmericanInterconSchool  
.......................................................................

✍️ តេឡេក្រាម៖ channel https://t.me/AmericanInterconSchool
✍️ Website: https://www.ais.edu.kh/